ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 pont. Szolgáltatás alanyai és tárgya:

A Merkúr Sofőrszolgálat – Kovács Gábor e.v. (székhely: MAGYARORSZÁG, 1161 BUDAPEST, PÁLYA UTCA 64., Nyilvántartási száma: 51721714, Adószáma: 68420824-1-42, Statisztikai számjel: 68420824-4939-231-01, továbbiakban: Szolgáltató) vállalkozási díj ellenében sofőrszolgálati tevékenységet nyújt az azt megrendelő személy (továbbiakban: Megrendelő) részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

Szolgáltató – által alkalmazott vagy megbízott, illetve igénybe vett közreműködő – Sofőrje (továbbiakban: Sofőr) a Megrendelőt a Megrendelő tulajdonában vagy használatában levő gépjárműjével a Megrendelő által megadott címről a Megrendelő által megjelölt címre, illetve címekre fuvarozza.

Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolat felvételekor tájékoztatja Megrendelőt a sofőr megérkezésének várható idejéről.

Jelen szerződés keretében Megrendelőnek minősül az a személy, aki saját maga részére a sofőrszolgáltatást megrendeli, vagy aki részére – megbízása alapján – a sofőrszolgálati tevékenységet harmadik Szolgáltatótól megrendelte.

Vállalkozási díj Szolgáltatót a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a Szolgáltató honlapján (soforszolgalat.info) közzétett árak, illetve harmadik fél és az ügyfél által közösen elfogadott árak szerinti díjazás illeti meg.

A vállalkozási díj az ÁFÁ-t tartalmazza. Szolgáltató fenntartja magának az árak megváltoztatásának jogát. A saját árait minden esetben honlapján közzéteszi. A vállalkozási díj nem foglalja magában a szolgáltatás teljesítéskor Megrendelő gépjárműje körében felmerülő költségeket, mint többek közt, de nem kizárólagosan üzemanyag díj, út díj, stb.

A vállalkozói díjat Megrendelő a célállomásra érkezéskor, a számla (nyugta) ellenében – egyéb megállapodás hiányában – készpénzben köteles megfizetni a Sofőrnek.

A Sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére. Amennyiben a helyszínre kiérkező Sofőr úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltatás megtagadása. pont szerinti megtagadására van szükség és ennek okát Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor nem jelezte, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére számla (nyugta) ellenében 4.000,- Ft, azaz Négyezer forint kiszállási díjat megfizetni.

2. pont. Szerződés időtartama és megszűnése

Jelen szerződés a Megrendelő telefonon (+36 20 388 1125), e-mailen (soforszolgalat.info@gmail.com), illetve sofőrhívó alkalmazáson történő elfogadott megrendelésével és a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával jön létre.

Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat.

Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a Megrendelő részére történő, az 1 pontban meghatározott szolgáltatás teljesítésével megszűnik.

3. Pont. Szolgáltatás megtagadása

Szolgáltatónak a megrendelés elfogadása után jogában áll a szolgáltatás megtagadása, amennyiben a Sofőr a helyszínre érkezéskor vagy a szolgáltatás teljesítése során észleli, hogy:

  • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges okmányok (pl.: forgalmi engedély, kötelező biztosítás, stb.) nem állnak rendelkezésre
  • a gépjármű műszaki állapota nem felel meg a biztonságos közlekedés feltételeinek
  • a szolgáltatás teljesítése a hatályos jogszabályokba ütközne vagy ütközik (pl.: szállítható személyek száma)
  • a szolgáltatás teljesítését elháríthatatlan körülmények akadályozzák (pl.: időjárás, útviszonyok)
  • megrendelő az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni a Sofőrrel
  • szolgáltatás teljesítése életet, testi épséget és egészséget, valamint környezetet, illetve vagyonbiztonságot sérthet vagy veszélyeztethet, (pl.: Megrendelő, vagy Megrendelő gépjárműjében utazó egyéb személy fertőző beteg, súlyosan sérült vagy oly mértékben ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll, hogy szállítása, a a fenti veszélyhelyzetet idézheti elő vagy garázda magatartásával konfliktushelyzetet idézhet elő)
  • élő állat szállítása esetén ennek feltételei nem biztosítottak
  • megrendelő olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a Sofőr kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: csomagszállítás, ügyintézés)

Ebben az esetben Megrendelő a 2. pontban meghatározott kiszállási díj megfizetésére köteles.

4. pont. Felelősség

Szolgáltató felelősséggel tartozik a sofőrszolgálati tevékenység ellátása során a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sofőrnek felróható okból következett be. Ebben az esetben Szolgáltató köteles megfizetni a személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben Megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, Szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a Sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra legfeljebb 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összeg erejéig.

Ezen összeg feletti kár megtérítésére Szolgáltató nem kötelezhető.

Szolgáltató a káreseményt köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított két munkanapon belül bejelenteni a Szolgáltató Biztosítójának (továbbiakban: Biztosító) szerződést kezelő részlegének.

Szolgáltató a Biztosítóval való kapcsolat felvétele érdekében megadja Megrendelő részére a szükséges tájékoztatást. A fenti kár kifizetésének feltétele a baleseti bejelentő és a baleseti jegyzőkönyv hiánytalan kitöltése, valamint – amennyiben a Sofőr a helyszínen felelősségét nem ismeri el -, a balesetre vonatkozó érvényes és jogerős rendőrségi határozat.

Szolgáltató felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a Sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárműjében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárműjében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjárműje kötelező biztosításának terhére történik.

Szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a Sofőrnek jelzi és egyben a Szolgáltató diszpécsere felé telefonon bejelenti.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a Sofőr hibájából következtek be.

Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért.

A Megrendelő felelősséget vállal a személygépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. Ezen kívül köteles megtéríteni a Szolgáltató többletköltségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő a jogszabályokban és/vagy a jelen szerződésben foglaltakat nem tartotta be.

5. pont Vegyes rendelkezések

Szolgáltató a honlapján való közzététellel, telefonon történő tájékoztatással, valamint Sofőrjeinél levő írásbeli példány megismerésének lehetőségével lehetővé teszi, hogy a jelen szerződés tartalmát Megrendelő megismerje.

Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével a jelen szerződést elfogadja.

Szolgáltató jelen szerződésben részletezett általános szerződési feltételei a Szolgáltató 1. pontban meghatározott sofőrszolgálati tevékenységére vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatástól eltérő, egyéb vagy különleges sofőrszolgálati szolgáltatás igénybevételére van szükség (pl. csomagszolgálat, ügyintézés, Megrendelő nélküli gépjármű fuvarozás, stb.) akkor arra vonatkozóan felek külön szerződés keretében állapodnak meg, melynek nem szabályozott részei tekintetében jelen szerződés irányadó.

6. Pont Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest. 2019. 10. 29.

Jelen ÁFSZ letölthető pdf formátumban innen.

Hozzászólások lezárva.